Wamracunata yachachishanchi fotucuna

Esperando la clase bíblica / Bibliapita yachachicuyta shuyarpaycan
Esperando la clase bíblica / Bibliapita yachachicuyta shuyarpaycan
Dinámicas para el inicio de clases / Puclla yachachicuyta gallaycunapaj
Dinámicas para el inicio de clases / Puclla yachachicuyta gallaycunapaj
Escuchando la oralidad biblica / yachachicuyta wiyarcaycan
Escuchando la oralidad biblica / yachachicuyta wiyarcaycan
Clases Bíblicas en Monzón  / Bibliapita yachachicuy Monzónchu
Clases Bíblicas en Monzón / Bibliapita yachachicuy Monzónchu
Enseñanzas Bíblicas / Bibliapita Yachachicuy
Enseñanzas Bíblicas / Bibliapita Yachachicuy
Deporte en las alturas / Jircucho puclla
Deporte en las alturas / Jircucho puclla
Niñas de Ambo / Ambo Wamracuna
Niñas de Ambo / Ambo Wamracuna
Campaña Navideña / Navidacho
Campaña Navideña / Navidacho
Huagricancha / Huagricanchacho
Huagricancha / Huagricanchacho